.םישנלו םישנמ הדובע תועצה
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
1:רפסמ ףד
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
28.06.03
058674500
תרבוד) תיניטנגרא הרוחב
הדמחנ,(תידרפסו תירבע
לפטל תניינועמ תיבבלו
םע !!ליג לכב םידליב
!!הבהא הברהו בכר,ןויסינ
.ברעהו רקובה תועש
28.06.03
5335911 תינור
יצחב תניינועמ תיארחא השיא
זכרמה רוזאב הרשמ
28.06.03
035101886- ח"וקל סקפ
ביבא לתב יכוניח טקיורפל
יפל תינמז הרשמל תוכירדמ תושורד
תועש
.רפסה יתבב הכרדהל
הבוח בכר
חספ ירחא ידיימ
28.06.03
052215990
לע תרייצמ ינאו ירימ ימש
םידלי ירדחב תוריק
ינסיד טלוו ירופסמ
םה םימשהו םיאלפומה
תיתונמא הדובע ,לובגה
ץועיי - ןויסינ תונש הברה
חוקלה תיבב
28.06.03
alontobi@netvision.net.il
!םיסקמ ביבא גחו בר םולש
השולש ינפל, יבוט ימש
חירפהל יתלחתה םישדוח
הקושת ךותמ שדח קסע
.,ףוגל םייעביט חופיט ירמוחל
תיב יגוח תכרוע ינא ולא םימיב
ינא ךכו לארשי יבחרב,
ינא.קושל יירצומ תא תחתופ
םייחמיצ םירמוחמ תחקור
םירישכת םירתא םינמשו
סיסב לע רשעומ ףוג ןמש:ומכ
תא הרישעמו םידקש ןמש
תיז ןמש,רזג ןמשב ןמשה
הלילה רנ ןמש,יטמסוק
ינא ייתוחקרמ תמישרב.דועו
גניליפ,םייניע םרק הניכמ
םייתפשל הנזה תחשמ,ףוג
ידוחיי םרקו
לש תוחירב לוכהו םינפה רועל
הבהא
תורקי םישנ ןכתא הנימזמ ינא
ןכתא ןיזהל רשק ימיע רוציל
ךרד ישנה חופיטה דוסב
ןכמצעל רוביחו תוחיר
יברעל יתוא ןימזהל ןתינ
חרמתהל תווחל םושנל,םישנ
יבוט תוארתהל-תונהלו
28.06.03
053440931
mimi40@walla.co.il
תלהנמכ יתדבע .הדובע תשפחמ
יל שי .םוחתב ןויסינ יל שיו קשמ
הרישמ לכ םיפסונ םימוחתב ןויסינ
תלהנה םע. תוירחא םע תידרשמ
-תובא יתב .תבשבשח תונובשח
.םילוח תופוקב
29.06.03
056668605 068251119
097457384
mickeyfinkels@hotmail.com
ףחש ןירי תרגוב תיעוצקמ תרפאמ
רופיאב החמתמ .'גאיקמ ליאו
.המבו םיטקפא ,TV,םיעוריא,תולכ
תויתצובקו תוישיא תואנדס תרבעה
תלבדה אלל רופיאה תודוס תדימלל
.ןמז
29.06.03
058729905
ביבא לתב תררוגתמ ינא עגרכ
תשפחמ ינא .ןופצל רובעל הצורו
תניינעמו תיקלח (ןופצב) הדובע
.םיירהצה רחא תועשב הליחתמש
תדמולו הצורח תיארחא 21 תב ינא
הבהאו בוציעב ןויסנ יל שי ,רהמ
תונמאל
29.06.03
054828987
ahdut21@bezeqint.net
תלהנמ,סמ תצוי יזוס תודחא ינא
ןויסינ תלעב רכש תבשחו תונובשח
ןיב הדובע תשפחמ םוחתב בר
לבקל חמשא08:00-14:00 תועשה
תוניינעמ הדובע תועצה
21.07.03
uthylee@walla.co.il
ןויסנ+היקנ,תיארחא,הנימא
-קשמב הדובע תשפחמ .תוצלמהו
.עובשב םימעפ עברא שולש .תיב
04.08.03
site_sale@yahoo.com ח"וק
תשא השורד טנרטניאו הנכות תרבחל
טנרטניא ירתא תריכמל תוריכמ
שורד .תויונחלו םיקסעל םיללכושמ
םיהובג םיזוחא .תוריכמב חכומ ןויסינ
.תומיאתמל
04.08.03
054566733
ןומה חיורהל תוצורש םישנ תושורד
ההובג רכש ןימ אלל םי'זאסמב ףסכ
םירוגמ+
04.08.03
058-980719
ליגמ .הירהנ רוזיאמ םירצלמםישורד
םיטרפל . הירהנב ןולמ תיבל 18-25
.תנעל תונפל
11.08.03
054-233800
merav250@walla.co.il
לעמ תיארחא השיא/הרוחב השורד
תותיכ) ס"יב םידלי תאצוהל 24 ליג
תיב תקוזחתו םירועישב הרזע (ו-ו 'א
תועשב תושימג ,עובשב םימי 5 ,הלק
11.08.03
03-6781332
תיאקיפרגו תונמואל תיטנדוטס
לת םוסרפ דרשמב ןויסנ) תיעוצקמ
,דנהירפ ,לודג יביבא
(דועו סופדל האבה,דרוו,פושוטופ
תלב תיקלח הרשמב הדובע תשפחמ
.הביבסהו ביבא
19.09.03
051-848590
תנינועמ החורב הריעצ 58 תב
רגובמ םדא םע וא קונית םע דובעל
הרבחל ,לושיבב הרזעל קוקזה
.םיילגר םילויטלו
19.09.03
055-333253
המח הסונמ תלפטמ השורד
הוונב םידליב לופיטל תיארחאו
ןויבס
19.09.03
053-234269
hadas_shab@hotmail.co.il
הרוסמו תיארחא תיקינצוביק
ןויסינ םע םידלי לע רומשל תשפחמ
תוצלמהו
19.09.03
064839783
תצרמנו הריעצ תירצלמ השורד
דודשאב תיניס הדעסמב הדובעל
!ידיימ .(ףוחה דיל)
19.09.03
sales@apamlach.com
ןויסינ תלעב תרפות השורד
םייאבצ םיאשנמו םידופא תריפתב
16.10.03
051-282600
rmk@barak.net.il
הנועש תדבוע םישפחמ ונא - םולש
תפש תילגנא תרבוד :תואבה תושירדל
XL , -ב עדי ,ןורשה רוזאמ ,! םא
,םוסרפ,טנרטניא - ןורתי .WORD
.הפי ןיעב םלשנו תועשב שמגתינ ונא
רוזאב תוהמיאלו תויטנדוטסל םיאתמ
ןורשה
16.10.03
shoval3@netvision.net.il
בצמ לכבו םיליגה לכב םישנ תושורד
םוליעב ןייארתהל תונכומה ,יתחפשמ
רפס רובע ,תוחיתפבו תונכב ,םש
םלוע םע םישנ תודדומתהב קסועה
םנה תונויארה .ילארשיה הדובעה
.םולשת אלל
12.12.03
064-401904
8-מ הדובעב תניינועמ + 1 האושנ
עקר, ןיעה-שאר תביבסב 16 דע
קווישו תוריכמב
12.12.03
056310155
7 לש ןויסנ םע םיטישכת תרכומ
הדובע הצור תובוט תוצלמהו ינש
הפיחב
13.02.04
066-339373
azran5@netvision.net.il
ףנעב תאצמתמ ינאו תיגח ימש
ףא רבעב .םימוחתה לכב תואנולמה
תוליעי םילודג םידרשמו תוכשל יתלהינ
.תחטבומ תונימאו תוצירח
25.03.04
:ליימל ח"וק
adisp1@walla.co.il
ירצומ תריכמל םישנ תושורד
ץראה לכמ הקיטמסוק
.הבוח בכר
האלמ הרשמ
ןופאלפ + םיזוחא + סיסב ח"ש 4500
תוחוקלה יתבב תומאותמ תושיגפל
41:רפסמ ףד
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה