.אשונב םירושקה םירתאל םירושיק
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
: ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
.תשרב םיקיתווהמ ,םישנ לטרופ
הכימתו הרזע ןתמב קסועה רתא
.תינימ הפיקת יעגפנל
הריירק אשונב קסועה םישנל רתא
םישנ םודיקו
וציו רתא
ןווגמ קפסמה ףיקמ רתא
,םישנ תודוא עדימ לש בחר
,םישנ תויוכז ,השיאה דמעמ םיטלקמ תויוליעפ
.דועו תוכומ םישנל
הרזעו עדימ רוקמ
רשא םירבגו םישנל
:גוס לכמ תוללעתה ורבע
תישפנ ,תינימ ,תיזיפ
.תילולימ וא
ןוכנ רפאתהל ךיא תעדל הצור
דמלת תיעוצקמ תרפאמ ?רתוי
דומלל תורשפא ..ךתוא
תוצובק/םידיחיב
.תשרב םינושארה םישנה ירתאמ דחא  
לארשיב םישנ תוגיהנמ םודיקל ישנ חוכ-ן"כ תתומע 
 
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה