השאה ץורע
:םוקמה
אוה
םניחב העדומ םסרפל 
- תועדומ חולב
.ישנ אשונ לכב

-ןזואל הפמ
,םישנ ינוגריא לע עדימ
,םישנ ןעמל תוליעפ
תארקש םיהדמ רפס
.ונלוכל בושח עדימ לכו

-הריירק
.םישנל הדובע תועצה

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה

-ןמאי אל  
ונליבשב השועש המ לכ
.רתוי םילק םייחה תא

-םירושיק
םירתאל םירושיק
.אשונב םירושקה

-ונל ובתכ
"תועדומה חול"ל-העדומ
'וכו "ןזואל הפמ" רודמל וא
.תושקבו תולאשל חמשנ ןכ ומכ
ונייצ ונילא םכתעדוה חולשמ תעב
שקובמה רודמה םש תא
.ןופלטה 'סמו אלמה םכמש תא ופרצו
םיניינועמ םכניא םא םג)
(םכתעדומב ותוא םסרפנש
.עמתשהל