.רתוי םיפיו רתוי םילק םייחה תא ונליבשב השועש המ לכ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
1.08.03
052-527852
םינפ לופיט !!תורכיה עצבמ !!ןמאי אל
ח"ש 70-ב תכמסומ תיאקיטמסוק י"ע
עיגרמ לופיטה !!! ןושארה לופיטל
(ןמזב לבגומ עצבמה).. הנהמו
6.09.03
052-527852
םינפ לופיט !!תורכיה עצבמ !!ןמאי אל
ח"ש 70-ב תכמסומ תיאקיטמסוק י"ע
עיגרמ לופיטה !!! ןושארה לופיטל
(ןמזב לבגומ עצבמה).. הנהמו
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה